Flere dræbte i trafikken i 2019

Flere dræbte i trafikken i 20194. februar 2020

Nye tal fra Vejdirektoratet viser, at 205 personer mistede livet i trafikken herhjemme i 2019. Det er en stigning i forhold til de forudgående år. Transportministeren vil indkalde branchen, politikere og andre interessenter til en eksperthøring.


Især var der i det netop overståede år relativt mange dræbte i personbil samt på motorcykel og knallert 30 sammenlignet med tidligere. I årets første tre kvartaler mistede 24 motorcyklister livet, og 11 personer på knallert 30 blev dræbt i trafikken, hvilket i begge tilfælde er det højeste antal i 10 år.
 
”Menneskelig adfærd spiller en væsentlig rolle i en stor del af dødsulykkerne. Da vi ved, at for høj hastighed, kørsel i påvirket tilstand og uopmærksomhed meget ofte er en faktor i dødsulykker, skal der sættes konkret ind her, hvis vi vil knække kurven og se en nedgang i antallet af dødsulykker. Udviklingen de senere år viser, at det går den forkerte vej for især de bløde trafikanter i byerne. Derfor vil jeg invitere branchen, politikere og andre interessenter til en eksperthøring, så vi kan få belyst mulighederne for, hvordan kommunerne kan få en større adgang til selv at fastsætte lavere hastigheder i byerne,” siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter: ”Jeg mener, det er på tide, at vi kigger på vores egen adfærd og gør op med os selv, om vi er gode ambassadører for os selv og dem, vi har kært, når vi bevæger os rundt i trafikken. Vi bør i det hele taget have fokus på adfærd helt fra køreuddannelsens start. Derfor vil jeg sammen med branchen og andre interessenter undersøge, hvordan vi gennem uddannelsen får sikret bedre bilister, der er opmærksomme på deres adfærd i trafikken. Endelig vil jeg bede Færdselssikkerhedskommissionen om i år at komme med deres anbefalinger til, hvad man kan gøre for at komme spirituskørsel til livs.”
 
Samtidig var der relativt få dræbte i aldersgruppen 18-24 i 2019. I årets første tre kvartaler var der 13 personer i alderen 18-24 år, der mistede livet i trafikken, hvilket er historisk lavt.
 
Ca. halvdelen af dødsulykkerne i 2019 var eneulykker eller frontalkollisioner. Fælles for de to ulykkessituationer er, at høj hastighed ofte har haft en betydning for ulykkens opståen eller konsekvenser. Sammenlignet med de foregående år har der været usædvanligt mange eneulykker blandt dødsulykkerne i 2019.
 
Ser vi på den geografiske fordeling af dødsulykkerne, er antallet af dræbte steget over det meste landet i forhold til 2018. Dog ikke i Region Midtjylland. Både i Region Syddanmark og i Region Sjælland var antallet af dræbte i 2019 det højeste i mere end 5 år.
 
”2019 har desværre været et år med mange dræbte i trafikken. Det understreger, hvor vigtigt det er, at vi fortsat arbejder målrettet for at forbedre den hjemlige trafiksikkerhed. For eksempel var for høj hastighed medvirkende til 4 ud af 10 dødsulykker i både 2017 og 2018, mens uopmærksomhed eller utilstrækkelig orientering var medvirkende til 6 ud af 10 dødsulykker,” siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.
 
Flere dræbte, men færre tilskadekomne
Samtidig med at antallet af dræbte var højt i 2019, var antallet af tilskadekomne relativt lavt. De foreløbige tal tyder på, at der var mindre end 3.100 personer, som kom til skade i trafikken, hvilket er historisk lavt.
 
Modsat billedet for dødsulykker, var der væsentligt færre eneulykker med personskade i 2019 sammenlignet med de foregående fem år.
 
Antallet af tilskadekomne er især faldet i Region Syddanmark og i Region Sjælland. De foreløbige tal viser, at ca. 525 personer kom til skade i trafikken i Region Syddanmark, og ca. 345 personer i Region Sjælland. I begge tilfælde er det det laveste antal, siden ulykkesstatistikken startede.
 
Antallet af dræbte i trafikken er faldet siden begyndelsen af 1970’erne, men dette fald er stagneret i 2012. Herefter har der været mindre udsving, men ikke nogen egentlig fremgang. Dermed bliver det svært at nå Færdselssikkerhedskommissionens mål om maksimalt 120 dræbte årligt i 2020.
 
”Politiet arbejder hver dag med at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Politiets strategi rummer tre fokusområder, som har dokumenteret stor betydning for antallet af dræbte og tilskadekomne – nemlig for høj hastighed, spirituskørsel og uopmærksomhed,” siger Erik Terp Jensen, chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, og fortsætter: ”På den måde arbejder vi i politiet systematisk på at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i samarbejde med de andre aktører på området.”
 
Næsten hver tredje tilskadekomne var en cyklist
Der er stadig flest, der kommer til skade eller bliver dræbt i personbil, men antallet er faldet de senere år. Antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister var lavere i 2019 end i 2018, men højere end i de foregående år. I 2019 var der flere dræbte og tilskadekomne på el-cykel og færre på almindelige cykler end i 2018.
 
”Der er desværre stadig for mange dræbte i trafikken. Derfor er vi også glade for, at personbiler bliver mere sikre i fremtiden. Fra juli 2022 skal nye biler være udstyret med en række sikkerhedssystemer, der i dag er tilvalg – blandt andet automatisk nødbremse, vognbaneassistent og bakalarm. Samtidig stilles der krav om en række nye systemer, som kan hjælpe med at nedbringe hastigheden og øge opmærksomheden i trafikken. Det er tiltag vi har gjort en aktiv indsats for at få fremskyndet”, siger direktør i Færdselsstyrelsen, Stefan Søsted.
 
Antallet af dræbte og tilskadekomne på knallert 30 er faldet gennem en årrække, og modsat udviklingen blandt de dræbte, var der færre tilskadekomne på knallert 30 i 2019.
 
Antallet af dræbte og tilskadekomne fodgængere var relativt højt i 2018, men er faldet lidt i 2019 og ligger på niveau med antallet i 2016 og 2017.
 
”Det er stærkt bekymrende, at der har været 20 % flere dræbte på et enkelt år. Denne kedelige udvikling kommer i forlængelse af, at vi i flere år har set en stagnation og ikke har opnået det ønskede fald i antallet af trafikdræbte. Det kan og skal lykkes at få de her ulykkestal med både dræbte og tilskadekomne ned, men det kræver en endnu mere fokuseret indsats fra politikere, myndigheder og organisationer. Det er samtidig vigtigt at fremhæve, at 9 ud af 10 ulykker skyldes en decideret ulovlig eller uhensigtsmæssig adfærd ude i trafikken. Derfor må alle vi trafikanter også stille os selv det spørgsmål, hvad vi hver især kan gøre, for selv at bidrage til en mere sikker og tryg trafik” siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.
 
Ulykkestallene for 2019 er et foreløbigt estimat
Ulykkestallene stammer fra Vejdirektoratets ulykkesstatistik, der laves på baggrund af indberetninger om trafikulykker fra politiet. Såvel politiets rapportering som vejmyndighedernes behandling af indberetningerne pågår og tallene for 2019 vil først være endeligt opgjort i maj 2020. Der er derfor tale om et estimat ud fra de foreløbige tal i denne nyhed.

 

Kilde: Vejdirektoratet.
Medlemmer